Celem Towarzystwa jest w szczególności: Ochrona zwierząt oraz działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami ogólnopolskimi i zagranicznymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt. Współpraca z mediami, Policją Państwową, Strażą Miejską w celu walki z patologiami w stosunku do zwierząt oraz dewastacją środowiska przyrodniczego. Kontrola przestrzegania zasad humanitarnego traktowania zwierząt z interwencją włącznie. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolnobytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności. Organizowanie pomocy chorym i niesprawnym zwierzętom. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami. Działania zapobiegające zwiększaniu populacji kotów wolnożyjących. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt. Inspirowanie współpracy z instytucjami i osobami prywatnymi, działającymi na rzecz ochrony zwierząt. Współpraca ze schroniskami w zakresie zwalczania bezdomności oraz adopcji zwierząt. Prowadzenie i nadzór nad schroniskami, azylami, hodowlami zwierząt i innymi. Działania oraz propagowanie idei w sferze ekologii oraz ochrony środowiska przyrodniczego, w tym zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego. Propagowanie i promocja aktywnego i zdrowego stylu życia powiązanego z szacunkiem dla zwierząt. Działalność kulturalna i artystyczna krzewiąca i promująca właściwe standardy zachowania wobec zwierząt.